คณะบัญชี

Faculty of accountancy


ปรัชญา (Philosophy)

“เสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้ คู่จรรยาบรรณ เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี”

ความสำคัญ (Importance)

มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านการบัญชี มีสมรรถนะในระดับประเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบัญชี มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์การ สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพการบัญชี
• เพื่อให้บัณฑิตนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับ ประเทศและระดับสากล
• เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาข่ายงานวิชาชีพบัญชี ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
• เพื่อให้มีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

ปณิธาน (Determination)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชี สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะบัญชีที่ว่า “เสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้ คู่จรรยาบรรณ เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี”

อัตลักษณ์คณะบัญชี (Identity)

“พัฒนาความรู้ คู่จรรยาบรรณ สู่เส้นทางนักบัญชีมืออาชีพ”
หมายถึง การสร้างความรู้ให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงาม และดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ ควบคู่กับความประพฤติที่ ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละ อย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง สู่เส้นทางนักบัญชีมืออาชีพ

เอกลักษณ์คณะบัญชี (Uniqueness)

“ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน”
“ซื่อสัตย์” หมายถึง การแสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม อาทิ ความจริงใจ การตรงไปตรงมา งดเว้นการโกหก การคดโกงและการลักขโมย”
“ประหยัด” หมายถึง ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะยึดหลักความพอเพียง”
“อดทน” หมายถึง การห้ามจิตใจเมื่อได้พบกับเหตุการณ์อันจะก่อให้เกิดเรื่องหรือแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมา”

กลับสู่หน้าหลักสูตร

คณะบัญชี

Faculty of accountancy


ปรัชญา (Philosophy)

“เสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้ คู่จรรยาบรรณ เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี”

ความสำคัญ (Importance)

มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านการบัญชี มีสมรรถนะในระดับประเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบัญชี มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์การ สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพการบัญชี
• เพื่อให้บัณฑิตนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับ ประเทศและระดับสากล
• เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาข่ายงานวิชาชีพบัญชี ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
• เพื่อให้มีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

ปณิธาน (Determination)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชี สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะบัญชีที่ว่า “เสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้ คู่จรรยาบรรณ เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี”

อัตลักษณ์คณะบัญชี (Identity)

“พัฒนาความรู้ คู่จรรยาบรรณ สู่เส้นทางนักบัญชีมืออาชีพ”
หมายถึง การสร้างความรู้ให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้น จนเป็นที่พึงพอใจ ควบคู่กับความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง สู่เส้นทางนักบัญชีมืออาชีพ

เอกลักษณ์คณะบัญชี (Uniqueness)

“ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน”
“ซื่อสัตย์” หมายถึง การแสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม อาทิ ความจริงใจ การตรงไปตรงมา งดเว้นการโกหก การคดโกงและการลักขโมย”
“ประหยัด” หมายถึง ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะยึดหลักความพอเพียง”
“อดทน” หมายถึง การห้ามจิตใจเมื่อได้พบกับเหตุการณ์อันจะก่อให้เกิดเรื่องหรือแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมา”

กลับสู่หน้าหลักสูตร
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)