คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Arts


ปรัชญา (Philosophy)

“ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม”

ความสำคัญ (Importance)

หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มีปัญญา พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ประกอบกับการประยุกต์ศิลป์ให้เป็นศาสตร์ทางสุนทรียภาพที่มีบทบาทต่อชุมชนและสังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ปณิธาน (Determination)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มีองค์ความรู้ทักษะปัญญาสามารถประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ (Objective)

• สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และการออกแบบ
• สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้วิชาการทางศิลปะ สามารถทำการวิจัย บรรยาย และอธิบายเกี่ยวกับงานศิลปะ
• เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทั่วไปในศิลปศาสตร์ อันจะทำให้เป็นบัณฑิตผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิดวินิจฉัย สามารถประยุกต์ศิลป์ให้ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นทางนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม

กลับสู่หน้าหลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Arts


ปรัชญา (Philosophy)

“ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม”

ความสำคัญ (Importance)

หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มีปัญญา พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ประกอบกับการประยุกต์ศิลป์ให้เป็นศาสตร์ทางสุนทรียภาพที่มีบทบาทต่อชุมชนและสังคมไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ปณิธาน (Determination)

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มี องค์ความรู้ทักษะ ปัญญา สามารถประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ (Objective)

• สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และการออกแบบ
• สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้วิชาการทางศิลปะ สามารถทำการวิจัย บรรยาย และอธิบายเกี่ยวกับงานศิลปะ
• เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทั่วไปในศิลปศาสตร์ อันจะทำให้เป็นบัณฑิตผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิดวินิจฉัย สามารถประยุกต์ศิลป์ให้ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นทางนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม

กลับสู่หน้าหลักสูตร
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)