คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Communication Arts


ปรัชญา (Philosophy)

“พัฒนาความคิด จิตใจใฝ่คุณธรรม กิจกรรมล้ำเลิศ”

ปณิธาน (Resolution)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม โดยเน้นการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางสังคม สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาด้านวิชาการมุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

• การเรียนการสอน คณะนิเทศศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคม มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ มีสมรรถนะสากล (Global competence) สามารถช่วยตนเองได้ รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรู้คู่คุณธรรม และรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ จัดการศึกษาในรูปของความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• ด้านกิจกรรม และพัฒนานิสิตนักศึกษา มุ่งพัฒนากิจกรรมที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงการทำกิจกรรมการพัฒนาทางด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาจิตใจ
• การวิจัย คณะนิเทศศาสตร์สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ และการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน และของประเทศ
• การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คณะนิเทศศาสตร์มุ่งเผยแพร่ ความรู้ในสาขาวิชาที่เปิดทำการสอน หรือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในมิติต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีจิตสำนึกต่อสังคม
• การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ คณะนิเทศศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุน และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรมขององค์กร ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable attributes)

• มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ สังคมตามจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ
• มีความรอบรู้ทางวิชาการและ ทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงใน สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
• มีภาวะผู้นำ อดทน สู้งาน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพกฎระเบียบของสังคม
• มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม
• มีทักษะทางการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักวิเคราะห์สาร กลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้สื่อ และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

กลับสู่หน้าหลักสูตร

คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Communication Arts


ปรัชญา (Philosophy)

“พัฒนาความคิด จิตใจใฝ่คุณธรรม กิจกรรมล้ำเลิศ”

ปณิธาน (Resolution)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม โดยเน้นการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางสังคม สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาด้านวิชาการมุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

• การเรียนการสอน คณะนิเทศศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคม มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ มีสมรรถนะสากล (Global competence) สามารถช่วยตนเองได้ รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรู้คู่คุณธรรม และรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ จัดการศึกษาในรูปของความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• ด้านกิจกรรมและพัฒนานิสิตนักศึกษา มุ่งพัฒนากิจกรรมที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการทำกิจกรรมการพัฒนาทางด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาจิตใจ
• การวิจัย คณะนิเทศศาสตร์สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้และการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันและของประเทศ
• การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คณะนิเทศศาสตร์มุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาที่เปิดทำการสอน หรือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในมิติต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีจิตสำนึกต่อสังคม
• การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ คณะนิเทศศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุน และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรมขององค์กร ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable attributes)

• มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
• มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
• มีภาวะผู้นำ อดทน สู้งาน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพกฎระเบียบของสังคม
• มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม
• มีทักษะทางการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักวิเคราะห์สาร กลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้สื่อ และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

กลับสู่หน้าหลักสูตร
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)