คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

FACULTY OF DENTISTRY BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY


ความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่และทักษะความเชี่ยวชาญทางคลินิกเป็น 3 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพบริการของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมปัจจุบันมีข้อจำกัดในการรองรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ที่สำเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันตแพทย์ที่สังกัดภาคเอกชนเนื่องจากข้อกำหนดนโยบายการรับผู้สมัครเข้าศึกษาจะให้สิทธิผู้มีต้นสังกัดจากภาครัฐเป็นสำคัญ

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถือเป็นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความพร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาตนเองเพิ่มขีดความสามารถทั้งด้านความรู้ทักษะคลินิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางทันตกรรม

กลับสู่หน้าหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

FACULTY OF DENTISTRY BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY


ความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่และทักษะความเชี่ยวชาญทางคลินิกเป็น 3 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพบริการของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมปัจจุบันมีข้อจำกัดในการรองรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ที่สำเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันตแพทย์ที่สังกัดภาคเอกชนเนื่องจากข้อกำหนดนโยบายการรับผู้สมัครเข้าศึกษาจะให้สิทธิผู้มีต้นสังกัดจากภาครัฐเป็นสำคัญ

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถือเป็นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความพร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาตนเองเพิ่มขีดความสามารถทั้งด้านความรู้ทักษะคลินิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางทันตกรรม

กลับสู่หน้าหลักสูตร
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)