คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberal Arts


ปรัชญา (Philosophy)

“บุคลิกภาพงาม เลิศล้ำคุณธรรม ผู้นำด้านภาษา พัฒนาวิชาการ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการการศึกษาวิชาการและวิชาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริการแก่สังคม ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

ความสำคัญ (Importance)

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นในการสื่อสารในระดับประเทศมากขึ้นอีกทั้งการนำภาษาไปใช้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมทางด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษจะช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านคุณลักษณะและสามารถนะทางด้านภาษาตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

• ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการปลูกฝัง ให้มีความอุตสาหะ รู้จักค้นคว้า วิเคราะห์ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับ สูง
• เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาและชุมชนชุมชน
• บริการวิชาการชุมชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพ ประชากรในชุมชน
• ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อันดีงามแก่สังคม
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

กลับสู่หน้าหลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberal Arts


ปรัชญา (Philosophy)

“บุคลิกภาพงาม เลิศล้ำคุณธรรม ผู้นำด้านภาษา พัฒนาวิชาการ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการการศึกษาวิชาการและวิชาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริการแก่สังคม ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

ความสำคัญ (Importance)

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญ และจำเป็นในการสื่อสารในระดับประเทศมากขึ้น อีกทั้งการนำภาษาไปใช้ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมทางด้านภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านคุณลักษณะ และสามารถนะทางด้านภาษา ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

• ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการปลูกฝังให้มีความอุตสาหะ รู้จักค้นคว้า วิเคราะห์ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับ สูง
• เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาและชุมชนชุมชน
• บริการวิชาการชุมชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ ประชากรในชุมชน
• ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อันดีงามแก่สังคม
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

กลับสู่หน้าหลักสูตร
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)