คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nurseign


ปรัชญา (Philosophy)

“สร้างปัญญาพัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

• บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยใน สาขาวิชาอันเป็น ที่ต้องการของประเทศ
• การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิด ดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
• ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม และเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
• พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับ บริบทโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากรงบประมาณบริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจและการบริหารทั่วไป

พันธกิจ (Mission)

• มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ควบคู่คุณธรร และจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยใน สาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการ ของประเทศ
• มุ่งส่งเสริมการทำวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละ สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับ ประเทศ และต่างประเทศ
• มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคม ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม และเชี่ยวชาญ
• มุ่งทำนุบำรุง และเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม แก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
• มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารวิชาการกิจการนักศึกษาบริหารบุคลากรบริหารทรัพยากรงบประมาณบริหารโลจิสติกต์บริหารวิสาหกิจและการบริหารทั่วไป

นโยบาย (Plicy)

• ผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้ได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามสภาการพยาบาล และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
• พัฒนากระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ สามารถอย่างเต็มศักยภาพ และธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่คุณภาพ และประสิทธิภาพ
• ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และบริการวิชาการ
• กำหนดให้ใช้ระบบประกัน คุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงาน
• สนับสนุนให้มีการจัดบริการ วิชาการแก่สังคม
• สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
• สนับสนุน การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
• ส่งเสริมให้มีการนำอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา นักศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม

วัตถุประสงค์ (Objective)

• มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ในการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคลครอบครัว และชุมชนทั้งในภาวะสุขภาพปกติภาวะเสี่ยง และภาวะที่เจ็บป่วยได้อย่างมีคุณภาพ
• มีทักษะในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้ความรู้ด้านการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา และปฏิบัติการพยาบาล
• ปฏิบัติการพยาบาล โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี และความเป็นบุคคลของตนเอง และผู้อื่นมีจิตบริการยึดมั่นใน คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นำทางสุขภาพ มืออาชีพ
• คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
• มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการตนเอง มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรม

กลับสู่หน้าหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nurseign


ปรัชญา (Philosophy)

“สร้างปัญญาพัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

• บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยใน สาขาวิชาอันเป็น ที่ต้องการของประเทศ
• การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิด ดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
• ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม และเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
• พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

พันธกิจ (Mission)

• มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ควบคู่คุณธรร และจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยใน สาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการ ของประเทศ
• มุ่งส่งเสริมการทำวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละ สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับ ประเทศ และต่างประเทศ
• มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคม ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม และเชี่ยวชาญ
• มุ่งทำนุบำรุง และเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม แก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
• มุ่งพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

นโยบาย (Plicy)

• ผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้ได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามสภาการพยาบาล และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
• พัฒนากระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ สามารถอย่างเต็มศักยภาพ และธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่คุณภาพ และประสิทธิภาพ
• ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และบริการวิชาการ
• กำหนดให้ใช้ระบบประกัน คุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงาน
• สนับสนุนให้มีการจัดบริการ วิชาการแก่สังคม
• สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
• สนับสนุน การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
• ส่งเสริมให้มีการนำอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา นักศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม

วัตถุประสงค์ (Objective)

• มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ในการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคลครอบครัว และชุมชนทั้งในภาวะสุขภาพปกติภาวะเสี่ยง และภาวะที่เจ็บป่วยได้อย่างมีคุณภาพ
• มีทักษะในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้ความรู้ด้านการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา และปฏิบัติการพยาบาล
• ปฏิบัติการพยาบาล โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี และความเป็นบุคคลของตนเอง และผู้อื่นมีจิตบริการยึดมั่นใน คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นำทางสุขภาพ มืออาชีพ
• คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
• มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการตนเอง มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรม

กลับสู่หน้าหลักสูตร
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)