คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Science and Technologye


ปรัชญา (Philosophy)

“คุณธรรรม นำความรู้ คู่เทคโนโลยี”

ความสำคัญ (Importance)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าพร้อมแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อม เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป

ปณิธาน (Resolution)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีปณิธานมุ่งมั่นในการปฎิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมุ่งมั่นในการสั่งสมแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนสำนึกรวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรมีการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอนให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสมพร้อมกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมีความหวงแหนมรดกอันล้ำค่าของชาติสร้างคนให้มีความรับผิดชอบมีความรักษามัคคีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญมั่นคงและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

พันธกิจ (Mission)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ้งเน้นพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ บริการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่ง ให้บัณฑิตมีความรู้คู่ คุณธรรมมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
• เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม

กลับสู่หน้าหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Science and Technologye


ปรัชญา (Philosophy)

“คุณธรรรม นำความรู้ คู่เทคโนโลยี”

ความสำคัญ (Importance)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อม เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป

ปณิธาน (Resolution)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฎิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมุ่งมั่นในการสั่งสม แสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนสำนึก รวมทั้งการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรมีการค้นคว้าวิจัย ทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอนให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสมพร้อมกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีความหวงแหนมรดกอันล้ำค่าของชาติ สร้างคนให้มีความรับผิดชอบ มีความรักษามัคคี อันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญมั่นคงและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

พันธกิจ (Mission)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ้งเน้นพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ บริการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่ง ให้บัณฑิตมีความรู้คู่ คุณธรรมมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
• เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม

กลับสู่หน้าหลักสูตร
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)