คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Faculty of Technology and Innovation


ปรัชญา (Philosophy)

“คุณธรรมดี เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจนวัตกรรม นำสู่มาตรฐานวิชาชีพ”

ความสำคัญ (Importance)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร ที่สามารถนำความรู้ไปช่วยเจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จริง สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะ คือ
“คุณธรรมดี เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจนวัตกรรม นำสู่มาตรฐานวิชาชีพ”

วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็น ผู้มีเจตคติที่ดี และตระหนักในความสำคัญในศาสตร์ที่ได้ศึกษามา
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความรับผิดชอบ มีวินัยความซื่อสัตย์คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาใกล้เคียง

กลับสู่หน้าหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Faculty of Technology and Innovation


ปรัชญา (Philosophy)

“คุณธรรมดี เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจนวัตกรรม นำสู่มาตรฐานวิชาชีพ”

ความสำคัญ (Importance)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร ที่สามารถนำความรู้ไปช่วยเจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จริง สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะ คือ
“คุณธรรมดี เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจนวัตกรรม นำสู่มาตรฐานวิชาชีพ”

วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดี และตระหนักในความสำคัญในศาสตร์ที่ได้ศึกษามา
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบมีวินัย ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาใกล้เคียง

กลับสู่หน้าหลักสูตร
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)