คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law


ปรัชญา (Philosophy)

“วิชาชีพมั่นคง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความยุติธรรมให้แก่สังคม”

ความสำคัญ (Importance)

คณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบสามารถนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณของการเป็นนักกฎหมายที่ดี และปลูกฝังจิตสำนึกของคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ดังนั้นรายวิชาที่เปิดสอนจึงมุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้ทางการศึกษาที่ดีให้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปศึกษาต่อระดับสูงกว่าและมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและต่อสังคม ที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปเพื่อตอบสนองความต้องการในหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน

ความสำคัญของหลักสูตร (Curriculum)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 จะได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษานิยมเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากและเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนำความรู้ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฎิบัติ
• เพื่อให้บัณฑิตนำความรู้ความเข้าใจไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย โดยเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในกรอบ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดี
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
• เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
• เพื่อให้ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพโดยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

เป้าหมาย (Goal)

การจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพเป็นสำคัญ
กลับสู่หน้าหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law


ปรัชญา (Philosophy)

“วิชาชีพมั่นคง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความยุติธรรมให้แก่สังคม”

ความสำคัญ (Importance)

คณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ สามารถนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมส่วนรวม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณของการเป็นนักกฎหมายที่ดี และปลูกฝังจิตสำนึกของคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ดังนั้นรายวิชาที่เปิดสอนจึงมุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้ทางการศึกษาที่ดีให้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปศึกษาต่อระดับสูงกว่าและมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและต่อสังคม ที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปเพื่อตอบสนองความต้องการในหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน

ความสำคัญของหลักสูตร (Curriculum)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 จะได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษานิยมเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนำความรู้ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฎิบัติ
• เพื่อให้บัณฑิตนำความรู้ความเข้าใจไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย โดยเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในกรอบ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดี
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
• เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
• เพื่อให้ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพโดยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

เป้าหมาย (Goal)

การจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพเป็นสำคัญ
กลับสู่หน้าหลักสูตร
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)