เรียน ป.โท หลักสูตรทางไกล

หลักสูตรที่เหมาะกับผู้บริหารอย่างแท้จริง


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA

อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัวพร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มการสมัครเรียน

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ พร้อมชำระค่าสมัครเพียง 1,000 บาท

สามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้ ลงทะเบียนเรียนเพียง 10,000 บาท

สะดวกเพราะเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่บน Website ได้ตลอด 24 ชม.

ผู้สมัครเรียนสามารถปรึกษากับเพื่อน ๆ ผ่าน LINE กลุ่มได้ทันที


จุดเด่นของหลักสูตร ป.โท หลักสูตรทางไกล ม.กรุงเทพธนบุรี BTU

 • เรียนได้ทุกทีทุกเวลา หมดกังวลเรื่องเวลาเพราะเป็นการเรียนผ่าน Website ระบบ LMS
 • มีหนังสือเรียนให้ฟรี ผู้เรียนจะได้รับหนังสือเรียนฟรีทุกรายวิชา หรือรับลิงก์ E-Book ได้
 • มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ได้รับการจัดอันดับและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

ขั้นตอนการสมัครเรียน


 • กรอกใบสมัครเรียนบนแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือ
 • สมัครและส่งเอกสารการสมัครเรียนผ่าน LINE (คลิก)
 • รับใบเสร็จรับเงินและรับชุดกิ๊ฟเซ็ตจากทางมหาวิทยาลัย
 • รับกำหนดเปิดภาคเรียนและข้อมูลการเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย

ใบสมัครเรียน ป.โท ม.กรุงเทพธนบุรี

ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร


สิทธิพิเศษ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเรียนออนไลน์ได้ทันที


  1.) ข้อมูลผู้สมัครเรียน

  2.) เอกสารสมัครเรียน

  รูปภาพผู้สมัคร

  บัตรประชาชน

  ทะเบียนบ้าน

  วุฒิการศึกษา

  หมายเหตุ:ส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติมภายหลังได้

  หลักสูตรปริญญาโท

  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ-ต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต

  คณะรัฐศาสตร์

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรทางไกล, รอบวันอาทิตย์)

  คณะนิติศาสตร์

  หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
  • สาขาวิชานิติศาสตร์

  คณะศึกษาศาสตร์

  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาพลศึกษา

  คณะดุริยางคศาสตร์

  • หลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

  คณะบริหารธุรกิจ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรทางไกล, รอบวันอาทิตย์)
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขานวิชาการฝึกกีฬา
  • สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
  • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

  คณะนิเทศศาสตร์

  หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบันฑิต
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  คณะศิลปกรรมศาสตร์

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวการจัดการศิลปกรรม
  • สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ต้องการสมัครเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง LINE OA

  ระบบการให้บริการจัดการเรียนการสอน

  หลักสูตรทางไกล เรียนผ่าน Website บนระบบ LMS ได้ตลอด 24 ชม.
  ภาคเรียนพิเศษ จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม* ดังนี้
  • รอบค่ำ
  • รอบวันอาทิตย์
  • รอบวันเสาร์-อาทิตย์
  *วัน-เวลา การเรียนในภาคเรียนพิเศษ ขึ้นอยู่กับคณะและหลักสูตรที่ทำการสมัครเรียน

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์

  • สะดวก รวดเร็ว เพียงชำระค่าสมัครเรียน 1,000 บาท บท Mobile Banking ได้ทันที
  • ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรกเพียง 10,000 บาท
  • ได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายเดือนได้ตลอดหลักสูตร
  • ได้รับสิทธิ์กู้เงินเรียนกับสถาบันการเงิน (สินเชื่อเพื่อการศึกษา)
  • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  ใบสมัครเรียนปริญญาโท

  ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร


  สิทธิพิเศษ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเรียนออนไลน์ได้ทันที


   1.) ข้อมูลผู้สมัครเรียน

   2.) เอกสารสมัครเรียน

   รูปภาพผู้สมัคร

   บัตรประชาชน

   ทะเบียนบ้าน

   วุฒิการศึกษา

   หมายเหตุ:ส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติมภายหลังได้

   หลักสูตรปริญญาโท

   • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
   • รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ-ต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต

   คณะรัฐศาสตร์

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรทางไกล, รอบวันอาทิตย์)

   คณะนิติศาสตร์

   หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
   • สาขาวิชานิติศาสตร์

   คณะศึกษาศาสตร์

   หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
   • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   • สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
   • สาขาวิชาพลศึกษา

   คณะดุริยางคศาสตร์

   • หลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ

   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรทางไกล, รอบวันอาทิตย์)
   • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

   หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาขานวิชาการฝึกกีฬา
   • สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
   • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

   คณะนิเทศศาสตร์

   หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบันฑิต
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

   คณะศิลปกรรมศาสตร์

   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาวการจัดการศิลปกรรม
   • สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ต้องการสมัครเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง LINE OA

   ระบบการให้บริการจัดการเรียนการสอน

   หลักสูตรทางไกล เรียนผ่าน Website บนระบบ LMS ได้ตลอด 24 ชม.
   ภาคเรียนพิเศษ จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม* ดังนี้
   • รอบค่ำ
   • รอบวันอาทิตย์
   • รอบวันเสาร์-อาทิตย์
   *วัน-เวลา การเรียนในภาคเรียนพิเศษ ขึ้นอยู่กับคณะและหลักสูตรที่ทำการสมัครเรียน

   สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์

   • สะดวก รวดเร็ว เพียงชำระค่าสมัครเรียน 1,000 บาท บท Mobile Banking ได้ทันที
   • ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรกเพียง 10,000 บาท
   • ได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายเดือนได้ตลอดหลักสูตร
   • ได้รับสิทธิ์กู้เงินเรียนกับสถาบันการเงิน (สินเชื่อเพื่อการศึกษา)
   • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   สอบถามค่าเทอมหรือข้อมูลที่คุณอยากรู้ได้ทันที

   เพิ่มเพื่อน

   ผู้สนใจสมัครเรียน ป.โท หลักสูตรทางไกล ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถขอรับข้อมูลที่ต้องการได้ 3 ช่องทางดังนี้


   ติดต่อผ่าน L I N E OA (24 ชม.) ติดต่อผ่าน Facebook (24 ชม.) โทรหาเราที่ 0 9 9 4 9 7 2 3 3 3

   ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสมัครเรียนได้

   กำลังเปิดรับสมัครเรียน ป.โท หลักสูตรทางไกล

   วีดีโอแนะนำ ป.โท หลักสูตรทางไกล (มีเสียงดนตรีประกอบ)

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท

   กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนปริญญาโทเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร?

   สมัครเรียนง่ายด้วยระบบ One Stop Service

   ผู้สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้ทำการกรอกใบสมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเหลือขั้นตอนเพียง 2 ขั้นตอนคือ
   1.) การส่งไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนผ่านอีเมล btu.ac.th@gmail.com
   2.) ชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เท่านั้น

   อยากทราบข้อมูลการสมัครเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ไหน?

   ระบบส่งข้อมูลการสมัครเรียนแบบอัตโนมัติไปที่อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะทำการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปยังอีเมลของผู้สมัคร พร้อมกับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คณะ และสาขาวิชา พร้อมกับสิทธิพิเศษจากทางมหาวิทยาลัยตามแคมเปญต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นมา

   ต้องการสมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

   ผู้สมัครเรียนสามารถชำระค่าสมัครเรียน 1,000 บาท

   สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลกระบวนการด้านการสมัครเรียนแบบครบวงจร และผู้สมัครเรียนยังสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท* ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

   การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

   สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ LINE OA หรือช่องทาง BTU Contact Center: 099-497-2333

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

   นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

   หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

   บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย สถาบันการเงิน

   นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ btu.ac.th โทรศัพท์ 099-497-2333

   สำนักรับสมัครนักศึกษา

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท

   กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนปริญญาโทเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร?

   สมัครเรียนง่ายด้วยระบบ One Stop Service

   ผู้สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้ทำการกรอกใบสมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเหลือขั้นตอนเพียง 2 ขั้นตอนคือ
   1.) การส่งไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนผ่านอีเมล btu.ac.th@gmail.com
   2.) ชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เท่านั้น

   อยากทราบข้อมูลการสมัครเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ไหน?

   ระบบส่งข้อมูลการสมัครเรียนแบบอัตโนมัติไปที่อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะทำการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปยังอีเมลของผู้สมัคร พร้อมกับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คณะ และสาขาวิชา พร้อมกับสิทธิพิเศษจากทางมหาวิทยาลัยตามแคมเปญต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นมา

   ต้องการสมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

   ผู้สมัครเรียนสามารถชำระค่าสมัครเรียน 1,000 บาท

   สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลกระบวนการด้านการสมัครเรียนแบบครบวงจร และผู้สมัครเรียนยังสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท* ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

   การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

   สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ LINE OA หรือช่องทาง BTU Contact Center: 099-497-2333

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

   นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

   หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

   บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย สถาบันการเงิน

   นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ btu.ac.th โทรศัพท์ 099-497-2333

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   Bangkokthonburi University (BTU)