มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผ่านทั้ง 5 องค์ประกอบ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ "ดี"
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ BTU Channel ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Complex และ Senior Complex ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more