มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผ่านทั้ง 5 องค์ประกอบ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ "ดี"
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ BTU Channel ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Complex และ Senior Complex ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561