เรียน ป.ตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถกู้เรียนได้หรือไม่ ? – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

เรียน ป.ตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถกู้เรียนได้หรือไม่ ?

เรียน ป.ตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถกู้เรียน กยศ., กรอ. ได้หรือไม่ ?

นักศึกษากู้ยืมเรียนต่อได้แน่นอนค่ะ 😊

ในขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี้ หากนักศึกษามีความประสงค์จะกู้ยืมเรียนไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเรียนจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยในขั้นตอนแรกนักศึกษาที่สมัครเรียนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นผู้กู้รายใหม่โดยการแอดไลน์เข้ามาปรึกษาหรือสอบถามกับอาจารย์หนึ่งได้โดยตรงทาง 📱 LINE ID: @btu.ac.th นะคะ เพื่อที่อาจารย์หนึ่งจะได้ประสานงานกับฝ่ายกองทุนกู้ยืมทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และช่วยดูว่าหลักสูตรที่เราเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเรียนปกติ ภาคพิเศษ/ภาคสมทบ หรือหลักสูตรออนไลน์ นักศึกษาทุกคนก็มีสิทธิที่จะสามารถกู้ยืมเรียนได้เช่นกัน
ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเรียนได้ผ่านการปรึกษาจากอาจารย์หนึ่งแล้ว เราจะรู้ทันทีว่าคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นผู้กู้ยืมเรียนหรือไม่ โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเรียนได้ทราบว่าตนเองผ่านคุณสมบัติการกู้ยืมเรียนในขั้นต้นแล้ว นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

📃 เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากู้กองทุน กยศ. และ กรอ.

1. เอกสารของนักศึกษา
- รูปถ่ายในชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนน 3 ชุด
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 3 ชุด
- สำเนาวุฒิจบการศึกษา (ล่าสุด) จำนวน 1 ชุด
* สำหรับผู้กู้รายเก่า - สำเนาสัญญากองทุนฯ จำนวน 1 ชุด

2. เอกสารของบิดาและมารดา
- สำเนาบัตรประชาชน คนละ 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน คนละ 3 ชุด
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล คนละ 3 ชุด

3. เอกสารของผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 3 ชุด

4. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / ใบรับรองเงินเดือนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

5. หนังสือรับรองรายได้และฐานะของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพเกษตรกร/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว) จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีบิดาและมารดา ผู้ปกครองทำราชการ) จำนวน 1 ชุด

7. สำเนาใบสมรสระหว่างบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด

8. สำเนาใบหย่าร้างระหว่างบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด (กรณีบิดามารดาเลิกกัน)

9. สำเนาใบมรณะ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เสียชีวิตลง จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ 1 สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยลายมือเจ้าของเอกสาร ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
หมายเหตุ 2 ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด เอกสารที่มีน้ำยาลบคำผิดจะเป็นโมฆะทันที
หมายเหตุ 3 กรณีนักศึกษาไม่สะดวกมาส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัยฯ ให้ติดต่อที่ 📱 LINE ID: @btu.ac.th หรือโทรหาอาจารย์หนึ่ง 📲 099–496–2333 และ 📲 083 – 226 – 2253 ได้เลยค่ะ
หมายเหตุ 4 กรณีนักศึกษามีการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันทางการเงิน (ธนาคารพาณิชย์) อาจารย์หนึ่งจะไม่สามารถประสานงานกับทางสถาบันการเงินให้ได้นะคะนอกจากการรับสมัครเรียนข้างต้น สัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลจะเป็นการดำเนินการระหว่างนักศึกษากับสถาบันการเงินค่ะ
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more