สมัครเรียน

สามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อได้ที่นี่

สมัครเรียน

สามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อได้ที่นี่

ระเบียบการ

ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร


สิทธิพิเศษ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ฟรี พร้อมกับได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสมัคร มูลค่า 1,000฿ ทันที


1.) ข้อมูลผู้สมัครเรียน

2.) เอกสารสมัครเรียน

รูปภาพผู้สมัคร
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
วุฒิการศึกษา

หมายเหตุ: ส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติมภายหลังได้

3.) ลายเซ็นผู้สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี

• รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนหน่วยกิต

• รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือเทียบเท่า
• รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ
• รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ-ต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต

คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
• สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
• สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง
• สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
• สาขาการบริหารงานยุติธรรม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปะศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาภาษาไทย

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
• สาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
• สาขาวิชาการบัญชี

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
• สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะดุริยางคศาสตร์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
• สาขาวิชาการจัดการสหกรณ์
• International Business Management (International Program)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระบบการให้บริการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนปกติ จัดการเรียนการสอน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ภาคเรียนพิเศษ จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม* ดังนี้
• รอบค่ำ
• รอบวันอาทิตย์
• รอบวันเสาร์-อาทิตย์
*วัน-เวลา การเรียนในภาคเรียนพิเศษ ขึ้นอยู่กับคณะและหลักสูตรที่ทำการสมัครเรียน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์

• ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าสมัครเรียนทันที มูลค่า 500 บาท
• ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรก เพียง 5,000 บาท
• ได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายเดือนได้ตลอดหลักสูตร
• ได้รับสิทธิ์ขอกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ตามหลักเกณฑ์
• ได้รับสิทธิ์กู้เงินเรียนกับธนาคารออมสิน (สินเชื่อเพื่อการศึกษา)
• ได้รับสิทธิ์สวัสดิการฟรี ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค และระบบ E-Book
• พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ระเบียบการ

ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร


สิทธิพิเศษ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ฟรี พร้อมกับได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสมัคร มูลค่า 1,000฿ ทันที


กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี

• รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนหน่วยกิต

• รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือเทียบเท่า
• รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ
• รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ-ต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต

คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
• สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
• สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง
• สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
• สาขาการบริหารงานยุติธรรม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปะศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาภาษาไทย

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
• สาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
• สาขาวิชาการบัญชี

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
• สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะดุริยางคศาสตร์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
• สาขาวิชาการจัดการสหกรณ์
• International Business Management (International Program)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระบบการให้บริการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนปกติ จัดการเรียนการสอน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ภาคเรียนพิเศษ จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม* ดังนี้
• รอบค่ำ
• รอบวันอาทิตย์
• รอบวันเสาร์-อาทิตย์
*วัน-เวลา การเรียนในภาคเรียนพิเศษ ขึ้นอยู่กับคณะและหลักสูตรที่ทำการสมัครเรียน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์

• ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าสมัครเรียนทันที มูลค่า 500 บาท
• ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรก เพียง 5,000 บาท
• ได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายเดือนได้ตลอดหลักสูตร
• ได้รับสิทธิ์ขอกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ตามหลักเกณฑ์
• ได้รับสิทธิ์กู้เงินเรียนกับธนาคารออมสิน (สินเชื่อเพื่อการศึกษา)
• ได้รับสิทธิ์สวัสดิการฟรี ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค และระบบ E-Book
• พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

BTU : We are the Professionals

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คือ สถานศึกษาแห่งความเป็นมืออาชีพ


รวมกลุ่มกับเราบน Facebook หรือปรึกษาข้อมูลได้ที่ LINE@

รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร?

สมัครเรียนง่ายด้วยระบบ One Stop Service

ผู้สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้ทำการกรอกใบสมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเหลือขั้นตอนเพียง 2 ขั้นตอนคือ
1.) การส่งไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนผ่านอีเมล info@btu-admission.com
2.) ชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking หรือผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร

อยากทราบข้อมูลการสมัครเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ไหน?

ระบบส่งข้อมูลการสมัครเรียนแบบอัตโนมัติไปที่อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้

สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะทำการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปยังอีเมลของผู้สมัคร พร้อมกับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คณะ และสาขาวิชา พร้อมกับสิทธิพิเศษจากทางมหาวิทยาลัยตามแคมเปญต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นมา

ต้องการสมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

ผู้สมัครเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าสมัคร 500 บาท

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าสมัคร มูลค่า 500 บาท และสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ก็สามารถเข้าเรียนในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ BTU Contact Center: 099-497-2333

การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย ธนาคารออมสิน

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี สามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ btu.ac.th โทรศัพท์ 099-426-2525

สำนักรับสมัครนักศึกษา

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
  16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์ 10170
 • 099-497-2333

 • 099-426-2525

 • info@btu-admission.com

 • btu-admission.com/

รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร?

สมัครเรียนง่ายด้วยระบบ One Stop Service

ผู้สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้ทำการกรอกใบสมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเหลือขั้นตอนเพียง 2 ขั้นตอนคือ
1.) การส่งไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนผ่านอีเมล info@btu-admission.com
2.) ชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking หรือผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร

อยากทราบข้อมูลการสมัครเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ไหน?

ระบบส่งข้อมูลการสมัครเรียนแบบอัตโนมัติไปที่อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้

สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะทำการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปยังอีเมลของผู้สมัคร พร้อมกับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คณะ และสาขาวิชา พร้อมกับสิทธิพิเศษจากทางมหาวิทยาลัยตามแคมเปญต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นมา

ต้องการสมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

ผู้สมัครเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าสมัคร 500 บาท

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าสมัคร มูลค่า 500 บาท และสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ก็สามารถเข้าเรียนในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ BTU Contact Center: 099-497-2333

การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย ธนาคารออมสิน

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี สามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ btu.ac.th โทรศัพท์ 099-426-2525

สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
  16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์ 10170
 • 099-497-2333

 • 099-426-2525

 • info@btu-admission.com

 • btu-admission.com/

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)
สมัครเรียนออนไลน์