เรียนต่อ ป.ตรี วันอาทิตย์

และ ป.ตรี รอบปกติ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี


สมัครเรียนง่ายผ่านทางออนไลน์ ดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัว

สามารถเข้าเรียนได้ทันที ชำระค่าสมัครและลงทะเบียน 3,000 บาท

เรียน ป.ตรี จบเร็ว ด้วยหลักสูตร 3.5ปี หรือจบ ปวส. เทียบโอน 2ปี

สะดวกทุกการใช้จ่าย ผู้เรียนสามารถแบ่งชำระค่าเทอมเป็นรายเดือนได้

มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการกู้ยืมเรียน ผ่านกองทุน กรอ. และ กยศ.

สมัครเรียนง่ายรวดเร็วผ่านแชท LINE - Facebook และบนเว็บไซต์นี้


จุดเด่นของหลักสูตร ป.ตรี ภาคปกติ-ภาคพิเศษ

 • ตอบโจทย์ความต้องการเรียน ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนให้เลือกเรียนเยอะที่สุด
 • มีระบบดูแลช่วยเหลือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ที่พร้อมดูแลผู้เรียนทุกคน
 • มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการจัดอันดับและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

ขั้นตอนการสมัครเรียน


 • กรอกใบสมัครเรียนบนแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือ
 • สมัครและส่งเอกสารการสมัครเรียนผ่าน LINE (คลิก)
 • รับใบเสร็จรับเงินและรับชุดกิ๊ฟเซ็ตจากทางมหาวิทยาลัย
 • รับกำหนดเปิดภาคเรียนและข้อมูลการเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย

ใบสมัครเรียน

ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร


สิทธิพิเศษ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเรียนออนไลน์ได้ทันที


  1.) ข้อมูลผู้สมัครเรียน

  2.) เอกสารสมัครเรียน

  รูปภาพผู้สมัคร

  บัตรประชาชน

  ทะเบียนบ้าน

  วุฒิการศึกษา

  หมายเหตุ:ส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติมภายหลังได้

  หลักสูตรปริญญาตรี

  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

  หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนหน่วยกิต

  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือเทียบเท่า
  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ
  • รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ-ต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต

  คณะนิเทศศาสตร์

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง
  • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

  คณะรัฐศาสตร์

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาการบริหารงานยุติธรรม
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

  คณะนิติศาสตร์

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชานิติศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  คณะศิลปะศาสตร์

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชาภาษาไทย

  คณะพยาบาลศาสตร์

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

  คณะศิลปกรรมศาสตร์

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

  คณะศึกษาศาสตร์

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา

  คณะบัญชี

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบัญชี

  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  คณะสาธารณสุขศาสตร์

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  คณะดุริยางคศาสตร์

  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

  คณะบริหารธุรกิจ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการสหกรณ์
  • International Business Management (International Program)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  ระบบการให้บริการจัดการเรียนการสอน

  ภาคเรียนปกติ จัดการเรียนการสอน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  ภาคเรียนพิเศษ จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม* ดังนี้
  • รอบค่ำ
  • รอบวันอาทิตย์
  • รอบวันเสาร์-อาทิตย์
  *วัน-เวลา การเรียนในภาคเรียนพิเศษ ขึ้นอยู่กับคณะและหลักสูตรที่ทำการสมัครเรียน

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์

  • สะดวก รวดเร็ว เพียงชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท บท Mobile Banking ได้ทันที
  • ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรก เพียง 5,000 บาท
  • ได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายเดือนได้ตลอดหลักสูตร
  • ได้รับสิทธิ์ขอกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ตามหลักเกณฑ์
  • ได้รับสิทธิ์กู้เงินเรียนกับธนาคารออมสิน (สินเชื่อเพื่อการศึกษา)
  • ได้รับสิทธิ์สวัสดิการฟรี ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค และระบบ E-Book
  • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  ใบสมัครเรียน

  ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร


  สิทธิพิเศษ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเรียนออนไลน์ได้ทันที


   กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียน

   หลักสูตรปริญญาตรี

   • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

   หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนหน่วยกิต

   • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือเทียบเท่า
   • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ
   • รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ-ต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต

   คณะนิเทศศาสตร์

   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง
   • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

   คณะรัฐศาสตร์

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   • สาขาการบริหารงานยุติธรรม
   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

   คณะนิติศาสตร์

   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานิติศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

   คณะศิลปะศาสตร์

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • สาขาวิชาการโรงแรม
   • สาขาวิชาภาษาไทย

   คณะพยาบาลศาสตร์

   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

   คณะศิลปกรรมศาสตร์

   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

   คณะศึกษาศาสตร์

   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
   • สาขาวิชาดนตรีศึกษา

   คณะบัญชี

   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบัญชี

   คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   คณะสาธารณสุขศาสตร์

   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

   คณะดุริยางคศาสตร์

   หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
   • สาขาวิชาการจัดการสหกรณ์
   • International Business Management (International Program)

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

   ระบบการให้บริการจัดการเรียนการสอน

   ภาคเรียนปกติ จัดการเรียนการสอน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
   ภาคเรียนพิเศษ จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม* ดังนี้
   • รอบค่ำ
   • รอบวันอาทิตย์
   • รอบวันเสาร์-อาทิตย์
   *วัน-เวลา การเรียนในภาคเรียนพิเศษ ขึ้นอยู่กับคณะและหลักสูตรที่ทำการสมัครเรียน

   สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์

   • สะดวก รวดเร็ว เพียงชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท บท Mobile Banking ได้ทันที
   • ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรก เพียง 5,000 บาท
   • ได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายเดือนได้ตลอดหลักสูตร
   • ได้รับสิทธิ์ขอกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ตามหลักเกณฑ์
   • ได้รับสิทธิ์กู้เงินเรียนกับธนาคารออมสิน (สินเชื่อเพื่อการศึกษา)
   • ได้รับสิทธิ์สวัสดิการฟรี ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค และระบบ E-Book
   • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   สอบถามค่าเทอมหรือข้อมูลที่คุณอยากรู้ได้ทันที

   เพิ่มเพื่อน

   ผู้สนใจสมัครเรียน ป.ตรี ออนไลน์ สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลที่ต้องการทราบผ่าน 3 ช่องทางด้านล่างนี้


   ติดต่อผ่าน L I N E OA (24 ชม.) ติดต่อผ่าน Facebook (24 ชม.) โทรหาเราที่ 0 9 9 4 9 7 2 3 3 3

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU

   สมัครเรียน ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

   กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร?

   สมัครเรียนง่ายด้วยระบบ One Stop Service

   ผู้สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้ทำการกรอกใบสมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเหลือขั้นตอนเพียง 2 ขั้นตอนคือ
   1.) การส่งไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนผ่านอีเมล btu.ac.th@gmail.com
   2.) ชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking พร้อมส่งสลิปการโอนเงินมาที่ LINE ID: @btu.ac.th เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

   อยากทราบข้อมูลการสมัครเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ไหน?

   ระบบส่งข้อมูลการสมัครเรียนแบบอัตโนมัติไปที่อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะทำการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปยังอีเมลของผู้สมัคร พร้อมกับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คณะ และสาขาวิชา พร้อมกับสิทธิพิเศษจากทางมหาวิทยาลัยตามแคมเปญต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นมา กรณีผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผ่าน LINE OA หรือ Facebook ด้านบน

   ต้องการสมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

   ผู้สมัครเรียนสามารถชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท

   สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลกระบวนการด้านการสมัครเรียนแบบครบวงจร และผู้สมัครเรียนยังสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ก็สามารถเข้าเรียนในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

   การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

   สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ BTU Contact Center: 099-497-2333

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

   นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

   หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

   บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย ธนาคารออมสิน หรือ กองทุน กรอ. - กยศ.

   นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ สามารถติดต่อขอใช้บริการให้คำแนะนำสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ btu-admission.com โทรศัพท์ 099-426-2525

   สำนักรับสมัครนักศึกษา

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

   กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร?

   สมัครเรียนง่ายด้วยระบบ One Stop Service

   ผู้สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้ทำการกรอกใบสมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเหลือขั้นตอนเพียง 2 ขั้นตอนคือ
   1.) การส่งไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนผ่านอีเมล btu.ac.th@gmail.com
   2.) ชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking พร้อมส่งสลิปการโอนเงินมาที่ LINE ID: @btu.ac.th เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

   อยากทราบข้อมูลการสมัครเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ไหน?

   ระบบส่งข้อมูลการสมัครเรียนแบบอัตโนมัติไปที่อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะทำการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปยังอีเมลของผู้สมัคร พร้อมกับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คณะ และสาขาวิชา พร้อมกับสิทธิพิเศษจากทางมหาวิทยาลัยตามแคมเปญต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นมา กรณีผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผ่าน LINE OA หรือ Facebook ด้านบน

   ต้องการสมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

   ผู้สมัครเรียนสามารถชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท

   สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลกระบวนการด้านการสมัครเรียนแบบครบวงจร และผู้สมัครเรียนยังสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ก็สามารถเข้าเรียนในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

   การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

   สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ BTU Contact Center: 099-497-2333

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

   นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

   หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

   บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย ธนาคารออมสิน หรือ กองทุน กรอ. - กยศ.

   นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ สามารถติดต่อขอใช้บริการให้คำแนะนำสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ btu-admission.com โทรศัพท์ 099-426-2525

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU) โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)