สมัครเรียน ป.ตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รอบวันอาทิตย์

คุณยังสามารถเลือกดูหลักสูตรอื่น ๆ ได้ที่เมนูด้านล่างนี้

สมัครเรียน ป.ตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รอบวันอาทิตย์

คุณยังสามารถเลือกดูหลักสูตรอื่น ๆ ได้ที่เมนูด้านล่างนี้

เรียนต่อ ป.ตรี วันอาทิตย์

สมัครเรียนง่าย ดูแลโดยที่ปรึกษาส่วนตัว


ดูแลตั้งแต่ การให้คำปรึกษา สมัครเรียน และการเข้าเรียน

สามารถเข้าเรียนได้ทันที เพียงลงทะเบียน 5,500 บาท

ป.ตรี จบเร็วกว่า ด้วยหลักสูตร 3.5ปี หรือเทียบโอน 2ปี

สะดวก ผู้เรียนสามารถแบ่งชำระค่าเทอมเป็นรายเดือนได้

บริการดูแลการกู้ยืมเรียน ผ่านกองทุน กรอ. และ กยศ.

สมัครเรียนง่ายผ่าน LINE Facebook และบนเว็บไซต์


จุดเด่นของหลักสูตร ป.ตรี ภาคปกติ-ภาคพิเศษ

 • ตอบโจทย์ความต้องการเรียน ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนให้เลือกเรียนเยอะที่สุด
 • มีระบบดูแลช่วยเหลือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ที่พร้อมดูแลผู้เรียนทุกคน
 • มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการจัดอันดับและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

ขั้นตอนการสมัครเรียน


 • กรอกใบสมัครเรียนบนแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือ
 • สมัครและส่งเอกสารการสมัครเรียนผ่าน LINE (คลิก)
 • รับใบเสร็จรับเงินและรับชุดกิ๊ฟเซ็ตจากทางมหาวิทยาลัย
 • รับกำหนดเปิดภาคเรียนและข้อมูลการเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย

ใบสมัครเรียน

ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร


สิทธิพิเศษ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเรียนออนไลน์ได้ทันที


  1.) ข้อมูลผู้สมัครเรียน

  2.) เอกสารสมัครเรียน

  รูปภาพผู้สมัคร

  บัตรประชาชน

  ทะเบียนบ้าน

  วุฒิการศึกษา

  หมายเหตุ:ส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติมภายหลังได้

  หลักสูตรปริญญาตรี

  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

  หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนหน่วยกิต

  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือเทียบเท่า
  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ
  • รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ-ต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต

  คณะนิเทศศาสตร์

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง
  • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

  คณะรัฐศาสตร์

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาการบริหารงานยุติธรรม
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

  คณะนิติศาสตร์

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชานิติศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  คณะศิลปะศาสตร์

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชาภาษาไทย

  คณะพยาบาลศาสตร์

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

  คณะศิลปกรรมศาสตร์

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

  คณะศึกษาศาสตร์

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา

  คณะบัญชี

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบัญชี

  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  คณะสาธารณสุขศาสตร์

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  คณะดุริยางคศาสตร์

  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

  คณะบริหารธุรกิจ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการสหกรณ์
  • International Business Management (International Program)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  ระบบการให้บริการจัดการเรียนการสอน

  ภาคเรียนปกติ จัดการเรียนการสอน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  ภาคเรียนพิเศษ จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม* ดังนี้
  • รอบค่ำ
  • รอบวันอาทิตย์
  • รอบวันเสาร์-อาทิตย์
  *วัน-เวลา การเรียนในภาคเรียนพิเศษ ขึ้นอยู่กับคณะและหลักสูตรที่ทำการสมัครเรียน

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์

  • สะดวก รวดเร็ว เพียงชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท บท Mobile Banking ได้ทันที
  • ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรก เพียง 5,000 บาท
  • ได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายเดือนได้ตลอดหลักสูตร
  • ได้รับสิทธิ์ขอกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ตามหลักเกณฑ์
  • ได้รับสิทธิ์กู้เงินเรียนกับธนาคารออมสิน (สินเชื่อเพื่อการศึกษา)
  • ได้รับสิทธิ์สวัสดิการฟรี ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค และระบบ E-Book
  • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  ใบสมัครเรียน

  ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร


  สิทธิพิเศษ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเรียนออนไลน์ได้ทันที


   กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียน

   หลักสูตรปริญญาตรี

   • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

   หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนหน่วยกิต

   • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือเทียบเท่า
   • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ
   • รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ-ต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต

   คณะนิเทศศาสตร์

   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง
   • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

   คณะรัฐศาสตร์

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   • สาขาการบริหารงานยุติธรรม
   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

   คณะนิติศาสตร์

   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานิติศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

   คณะศิลปะศาสตร์

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • สาขาวิชาการโรงแรม
   • สาขาวิชาภาษาไทย

   คณะพยาบาลศาสตร์

   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

   คณะศิลปกรรมศาสตร์

   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

   คณะศึกษาศาสตร์

   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
   • สาขาวิชาดนตรีศึกษา

   คณะบัญชี

   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบัญชี

   คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   คณะสาธารณสุขศาสตร์

   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

   คณะดุริยางคศาสตร์

   หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
   • สาขาวิชาการจัดการสหกรณ์
   • International Business Management (International Program)

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

   ระบบการให้บริการจัดการเรียนการสอน

   ภาคเรียนปกติ จัดการเรียนการสอน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
   ภาคเรียนพิเศษ จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม* ดังนี้
   • รอบค่ำ
   • รอบวันอาทิตย์
   • รอบวันเสาร์-อาทิตย์
   *วัน-เวลา การเรียนในภาคเรียนพิเศษ ขึ้นอยู่กับคณะและหลักสูตรที่ทำการสมัครเรียน

   สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์

   • สะดวก รวดเร็ว เพียงชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท บท Mobile Banking ได้ทันที
   • ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรก เพียง 5,000 บาท
   • ได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายเดือนได้ตลอดหลักสูตร
   • ได้รับสิทธิ์ขอกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ตามหลักเกณฑ์
   • ได้รับสิทธิ์กู้เงินเรียนกับธนาคารออมสิน (สินเชื่อเพื่อการศึกษา)
   • ได้รับสิทธิ์สวัสดิการฟรี ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค และระบบ E-Book
   • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   สอบถามค่าเทอมหรือข้อมูลที่คุณอยากรู้ได้ทันที

   ผู้สนใจสมัครเรียน ป.ตรี ออนไลน์ สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลที่ต้องการทราบผ่าน 3 ช่องทางด้านล่างนี้


   ติดต่อผ่าน L I N E OA (24 ชม.) ติดต่อผ่าน Facebook (24 ชม.) โทรหาเราที่ 0 9 9 4 9 7 2 3 3 3

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU

   สมัครเรียน ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

   กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร?

   สมัครเรียนง่ายด้วยระบบ One Stop Service

   ผู้สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้ทำการกรอกใบสมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเหลือขั้นตอนเพียง 2 ขั้นตอนคือ
   1.) การส่งไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนผ่านอีเมล btu.ac.th@gmail.com
   2.) ชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking พร้อมส่งสลิปการโอนเงินมาที่ LINE ID: @btu.ac.th เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

   อยากทราบข้อมูลการสมัครเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ไหน?

   ระบบส่งข้อมูลการสมัครเรียนแบบอัตโนมัติไปที่อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะทำการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปยังอีเมลของผู้สมัคร พร้อมกับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คณะ และสาขาวิชา พร้อมกับสิทธิพิเศษจากทางมหาวิทยาลัยตามแคมเปญต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นมา กรณีผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผ่าน LINE OA หรือ Facebook ด้านบน

   ต้องการสมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

   ผู้สมัครเรียนสามารถชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท

   สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลกระบวนการด้านการสมัครเรียนแบบครบวงจร และผู้สมัครเรียนยังสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ก็สามารถเข้าเรียนในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

   การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

   สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ BTU Contact Center: 099-497-2333

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

   นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

   หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

   บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย ธนาคารออมสิน หรือ กองทุน กรอ. - กยศ.

   นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ สามารถติดต่อขอใช้บริการให้คำแนะนำสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ btu-admission.com โทรศัพท์ 099-426-2525

   สำนักรับสมัครนักศึกษา

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

   กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร?

   สมัครเรียนง่ายด้วยระบบ One Stop Service

   ผู้สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้ทำการกรอกใบสมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเหลือขั้นตอนเพียง 2 ขั้นตอนคือ
   1.) การส่งไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนผ่านอีเมล btu.ac.th@gmail.com
   2.) ชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking พร้อมส่งสลิปการโอนเงินมาที่ LINE ID: @btu.ac.th เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

   อยากทราบข้อมูลการสมัครเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ไหน?

   ระบบส่งข้อมูลการสมัครเรียนแบบอัตโนมัติไปที่อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะทำการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปยังอีเมลของผู้สมัคร พร้อมกับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คณะ และสาขาวิชา พร้อมกับสิทธิพิเศษจากทางมหาวิทยาลัยตามแคมเปญต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นมา กรณีผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผ่าน LINE OA หรือ Facebook ด้านบน

   ต้องการสมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

   ผู้สมัครเรียนสามารถชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท

   สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลกระบวนการด้านการสมัครเรียนแบบครบวงจร และผู้สมัครเรียนยังสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ก็สามารถเข้าเรียนในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

   การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

   สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ BTU Contact Center: 099-497-2333

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

   นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

   หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

   บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย ธนาคารออมสิน หรือ กองทุน กรอ. - กยศ.

   นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ สามารถติดต่อขอใช้บริการให้คำแนะนำสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ btu-admission.com โทรศัพท์ 099-426-2525

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU) โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)