คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พลโท เจริญ เบญจาธิกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์วุฒิชัย ธนาพงศธร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงค์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


อรุณี ม่วงน้อยเจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


คณิต สายลิ่ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เบ็ญจาธิกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุณโญภาส

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจำเริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ประกิจ ตังติสานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พลโท เจริญ เบญจาธิกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์วุฒิชัย ธนาพงศธร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงค์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


อรุณี ม่วงน้อยเจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


คณิต สายลิ่ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เบ็ญจาธิกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุณโญภาส

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจำเริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ประกิจ ตังติสานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ


© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)