คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เบ็ญจาธิกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ นิยมญาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เบ็ญจาธิกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ นิยมญาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)