สำนักวิชาการ


ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และประสานงานกับคณะ /สาขาวิชาให้บริหารการเรียนการสอนบริหารวิชาการ ให้เป็นมาตรฐานและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนดำเนินงานสนับสนุนวิชาการ การเรียน การสอน ของทุกคณะ สำนักวิชาการได้เปิดดำเนินการ และมีที่ตั้งสำนักงานระยะแรก ตั้งปีการศึกษา 2545 ที่อาคารชวลิตซึ่งอยู่รวมกับสำนักทะเบียนและวัดผล ปัจจุบันสำนักวิชาการได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารชวลิต ชั้น 1 ห้อง 2104 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ภารกิจของสำนักวิชาการในระยะแรกนั้น มีขอบเขตของกลุ่มงานที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ งานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล งานฝ่ายวิทยบริการ(ห้องสมุด) งานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและบริการวิชาการแก่สังคม และงานฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักวิชาการปัจจุบันยังคงเน้นการกำกับและสนับสนุนให้การเรียนการสอนของทุกคณะ/สาขาวิชา สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ปรัชญา

สร้างมาตรฐาน พัฒนาระบบ เพื่อผลต่อคุณภาพบัณฑิตและบริการวิชาการที่สนองต่อสังคม

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาในการบริการกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับปรุง การเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จะเน้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพสามารถช่วยตนเองได้ รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม และรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยจะมุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดทำการสอนหรือ ผลจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความรุ่งเรืองมั่นคงให้แก่สังคมประเทศชาติ

รายชื่อบุคลากรสำนักวิชาการ

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.วรางคนา โพธิรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

อาจารย์กัญญานัส แก้วรักษา
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ

อาจารย์ธนิษฐา สร้อยทอง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ

นางสาวจิตตมาส ธรรมสา
เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสำนักวิชาการ

โทรศัพท์ 02-800-6800-5 ต่อ 1203

สำนักวิชาการ


ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และประสานงานกับคณะ /สาขาวิชาให้บริหารการเรียนการสอนบริหารวิชาการ ให้เป็นมาตรฐานและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนดำเนินงานสนับสนุนวิชาการ การเรียน การสอน ของทุกคณะ สำนักวิชาการได้เปิดดำเนินการ และมีที่ตั้งสำนักงานระยะแรก ตั้งปีการศึกษา 2545 ที่อาคารชวลิตซึ่งอยู่รวมกับสำนักทะเบียนและวัดผล ปัจจุบันสำนักวิชาการได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารชวลิต ชั้น 1 ห้อง 2104 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ภารกิจของสำนักวิชาการในระยะแรกนั้น มีขอบเขตของกลุ่มงานที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ งานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล งานฝ่ายวิทยบริการ(ห้องสมุด) งานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและบริการวิชาการแก่สังคม และงานฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักวิชาการปัจจุบันยังคงเน้นการกำกับและสนับสนุนให้การเรียนการสอนของทุกคณะ/สาขาวิชา สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ปรัชญา

สร้างมาตรฐาน พัฒนาระบบ เพื่อผลต่อคุณภาพบัณฑิตและบริการวิชาการที่สนองต่อสังคม

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาในการบริการกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับปรุง การเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จะเน้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพสามารถช่วยตนเองได้ รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม และรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยจะมุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดทำการสอนหรือ ผลจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความรุ่งเรืองมั่นคงให้แก่สังคมประเทศชาติ

รายชื่อบุคลากรสำนักวิชาการ

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.วรางคนา โพธิรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

อาจารย์กัญญานัส แก้วรักษา
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ

อาจารย์ธนิษฐา สร้อยทอง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ

นางสาวจิตตมาส ธรรมสา
เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสำนักวิชาการ

โทรศัพท์ 02-800-6800-5 ต่อ 1203
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)