ข้อมูลและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย


1. ปรัชญา

สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม

2. ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำสังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ

3. วิสัยทัศน์

 • บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ
 • การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
 • ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
 • พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

 • 4. พันธกิจ

 • มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ
 • มุ่งส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
 • มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ
 • มุ่งทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

 • 5. จุดมุ่งหมาย

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทักษะ ประกอบด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีชีวิตบนความพอเพียงมีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และพัฒนาสมรรถนะสู่สากล
 • เพื่อมีผลงานวิชาการที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สมควรส่งเสริมเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและการแข่งขันของประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ และมีคุณภาพทางสังคมโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อทำนุบำรุง เสริมสร้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 • เพื่อบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล

 • 6. อัตลักษณ์ของบัณฑิต

  “ บัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ ”

  7. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  “ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ ”
  “บัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ” หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพพร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ
  “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ” หมายถึง การจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญ โดยมีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ในแต่ละศาสตร์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีศักยภาพพร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ

  สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย


  ข้อมูลและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย


  1. ปรัชญา

  สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม

  2. ปณิธาน

  ผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำสังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ

  3. วิสัยทัศน์

 • บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ
 • การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
 • ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
 • พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

 • 4. พันธกิจ

 • มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ
 • มุ่งส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
 • มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ
 • มุ่งทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

 • 5. จุดมุ่งหมาย

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทักษะ ประกอบด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีชีวิตบนความพอเพียงมีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และพัฒนาสมรรถนะสู่สากล
 • เพื่อมีผลงานวิชาการที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สมควรส่งเสริมเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและการแข่งขันของประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ และมีคุณภาพทางสังคมโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อทำนุบำรุง เสริมสร้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 • เพื่อบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล

 • 6. อัตลักษณ์ของบัณฑิต

  “ บัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ ”

  7. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  “ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ ”
  “บัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ” หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพพร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ
  “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ” หมายถึง การจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญ โดยมีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ในแต่ละศาสตร์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีศักยภาพพร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ

  สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย


  © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

  © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  Bangkokthonburi University (BTU)