สำนักแผนและประกันคุณภาพ


ประวัติความเป็นมา

สำนักแผนและประกันคุณภาพ เดิมทีเป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักนโยบายและแผน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2551 ได้ตั้งเป็นสำนักแผนและประกันคุณภาพตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเป็นสำนักประสานงานกลางในการดำเนินการด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด
 • คุณภาพของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
 • ผลงานของนักศึกษาได้รับการยอมรับจากสังคม
 • สังคมได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น
 • ชุมชนสามารถร่วมตรวจสอบการเรียนการสอน
 • ประการสำคัญมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีเหตุผลสำคัญ คือ
 • เพื่อเป็นการประกันให้สังคมเกิดความมั่นใจว่า การจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยรวมของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้คุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น และเป็นที่ชื่นชมของสังคม
 • ปรัชญา (Philosophy)

  “ส่งเสริมวิชาการ ประสานงานด้วยใจ พร้อมให้บริการ ด้วยมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

  วิสัยทัศน์ (Vision)

  สำนักแผนและประกันคุณภาพ ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธกิจ มีโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

  พันธกิจ (Mission)

 • ประสานความร่วมมือและส่งเสริมให้มีการนำนโยบาย ตลอดจนมีการนำแผนดำเนินงานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคุณภาพแก่ผู้ที่ต้องการ
 • เสริมสร้างและพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาพันธมิตร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพ
 • เป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูล และเอกสารด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาบุคลากรด้านศักยภาพตามสายงาน
 • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

 • เป้าประสงค์ (Goals)

 • เพื่อให้มีการนำนโยบาย แผนงานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ มีการสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร มีการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคุณภาพ
 • มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ทันสมัยด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
 • มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 • มีพันธมิตรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 • มีบุคลากรที่มีศักยภาพตามสายงาน
 • มีศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 • มีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
 • มีเทคโนโลยีในการดำเนินงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • สำนักแผนและประกันคุณภาพ มีภาระงานและความรับผิดชอบ

 • พัฒนาเกณฑ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับที่ สกอ. และ สมศ.กำหนด
 • ประชาสัมพันธ์ ประสานงานร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดทำประกันคุณภาพภายในโดยจัด SSR และ SAR
 • เสนอรายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกลุ่มงานกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
 • จัดอบรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดทำประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
 • รวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพื่อเสนอต่อกลุ่มงานกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
 • ทำการประเมินคุณภาพภายในและเสนอข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น
 • ประสานงานกับ สกอ. และ สมศ.กำหนดประเมินภายในและภายนอก เพื่อรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
 • รวบรวมเอกสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความพร้อมในการรับการประเมินจาก สกอ.และ สมศ.กำหนด
 • เสนอโครงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
 • รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

 • สภาพทางกายภาพ

 • สำนักแผนและประกันคุณภาพ มีผู้อำนวยการ 1 คน มีเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน
 • สำนักแผนและประกันคุณภาพ


  ประวัติความเป็นมา

  สำนักแผนและประกันคุณภาพ เดิมทีเป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักนโยบายและแผน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2551 ได้ตั้งเป็นสำนักแผนและประกันคุณภาพตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเป็นสำนักประสานงานกลางในการดำเนินการด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด
 • คุณภาพของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
 • ผลงานของนักศึกษาได้รับการยอมรับจากสังคม
 • สังคมได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น
 • ชุมชนสามารถร่วมตรวจสอบการเรียนการสอน
 • ประการสำคัญมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีเหตุผลสำคัญ คือ
 • เพื่อเป็นการประกันให้สังคมเกิดความมั่นใจว่า การจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยรวมของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้คุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น และเป็นที่ชื่นชมของสังคม
 • ปรัชญา (Philosophy)

  “ส่งเสริมวิชาการ ประสานงานด้วยใจ พร้อมให้บริการ ด้วยมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

  วิสัยทัศน์ (Vision)

  สำนักแผนและประกันคุณภาพ ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธกิจ มีโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

  พันธกิจ (Mission)

 • ประสานความร่วมมือและส่งเสริมให้มีการนำนโยบาย ตลอดจนมีการนำแผนดำเนินงานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคุณภาพแก่ผู้ที่ต้องการ
 • เสริมสร้างและพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาพันธมิตร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพ
 • เป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูล และเอกสารด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาบุคลากรด้านศักยภาพตามสายงาน
 • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

 • เป้าประสงค์ (Goals)

 • เพื่อให้มีการนำนโยบาย แผนงานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ มีการสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร มีการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคุณภาพ
 • มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ทันสมัยด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
 • มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 • มีพันธมิตรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 • มีบุคลากรที่มีศักยภาพตามสายงาน
 • มีศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 • มีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
 • มีเทคโนโลยีในการดำเนินงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • สำนักแผนและประกันคุณภาพ มีภาระงานและความรับผิดชอบ

 • พัฒนาเกณฑ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับที่ สกอ. และ สมศ.กำหนด
 • ประชาสัมพันธ์ ประสานงานร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดทำประกันคุณภาพภายในโดยจัด SSR และ SAR
 • เสนอรายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกลุ่มงานกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
 • จัดอบรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดทำประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
 • รวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพื่อเสนอต่อกลุ่มงานกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
 • ทำการประเมินคุณภาพภายในและเสนอข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น
 • ประสานงานกับ สกอ. และ สมศ.กำหนดประเมินภายในและภายนอก เพื่อรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
 • รวบรวมเอกสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความพร้อมในการรับการประเมินจาก สกอ.และ สมศ.กำหนด
 • เสนอโครงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
 • รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

 • สภาพทางกายภาพ

 • สำนักแผนและประกันคุณภาพ มีผู้อำนวยการ 1 คน มีเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน
 • © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)