สำนักทะเบียนและวัดผล


ประวัติความเป็นมา

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทำหน้าที่ปัจจุบัน สำนัก ทะเบียนและวัดผลเป็นส่วนงานบริการที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการเรียนการสอนของคณะ/ภาควิชาต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง ส่วนงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

แยกภาระหน้าที่ออกเป็น 4 ฝ่าย

 • ฝ่ายทะเบียนเรียน
 • ฝ่ายประมวลข้อมูล
 • ฝ่ายทะเบียนประวัติ
 • ฝ่ายระเบียบการศึกษา

 • ปรัชญา

  ประเมินโปร่งใส่ ใสใจบริการ

  ปณิธาน

  มุ่งมั่นในการให้บริการที่น่าประทับใจ ในเวลาที่รวดเร็ว โดยมีเกณฑ์และความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดเวล

  วัตถุประสงค์

  ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนกับคณาจารย์ ติดตาม การดำเนินงาน และตรวจสอบการดำเนินการด้านการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่คณะ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ โดยสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ตลอดเวลา

  สำนักทะเบียนและวัดผล


  ประวัติความเป็นมา

  สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทำหน้าที่ปัจจุบัน สำนัก ทะเบียนและวัดผลเป็นส่วนงานบริการที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการเรียนการสอนของคณะ/ภาควิชาต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง ส่วนงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

  แยกภาระหน้าที่ออกเป็น 4 ฝ่าย

 • ฝ่ายทะเบียนเรียน
 • ฝ่ายประมวลข้อมูล
 • ฝ่ายทะเบียนประวัติ
 • ฝ่ายระเบียบการศึกษา

 • ปรัชญา

  ประเมินโปร่งใส่ ใสใจบริการ

  ปณิธาน

  มุ่งมั่นในการให้บริการที่น่าประทับใจ ในเวลาที่รวดเร็ว โดยมีเกณฑ์และความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดเวล

  วัตถุประสงค์

  ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนกับคณาจารย์ ติดตาม การดำเนินงาน และตรวจสอบการดำเนินการด้านการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่คณะ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ โดยสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ตลอดเวลา
  © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

  © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  Bangkokthonburi University (BTU)