ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ประวัติความเป็นมา

ที่ให้บริการานการสนับสนุนด้านข้อมูลารสนเทศรวมถึงสื่อ และอุปกรณ์ด้านที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการแก่นักศึกษาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบุคคลทั่วไปประสงค์เข้ามาใช้บริการสืบค้น และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซี่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรบเพื่อให้เกิดประโยชน์ และได้มีการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของ ผู้ใช้มาโดยตลอด ในส่วนของการให้บริการด้านสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษา แต่ละห้องติดตั้งซอฟท์แวร์แต่ละบบ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานเช่นห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ เช่น Microsoft office ต่าง ๆ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายในท้องตลาด และโปรแกรมที่สนับสนุนระบบธุรกิจต่างๆ ส่วนห้องอื่น ๆ ก็ได้มีการติดตั้ง โปรแกรมในส่วนอื่น ๆ เช่น WEB Application , โปรแกรมด้านมัลติมีเดียต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนงานด้านการศึกษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน ในส่วนของการให้บริการด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนนั้น ศูนย์ได้ให้บริการสนับสนุนทรัพยากร ด้านสารสนเทศทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รวมถึงส่วนของซอฟท์แวร์ให้กับส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างมากมาย

ปรัชญา

สนับสนุนทุกส่วนงาน ให้ทันต่อเป้าหมาย ด้วยใจเพื่อ “มหาวิทยาลัยของเรา”

วิสัยทัศน์

จัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเกิดความคล่องตัวและนำพามหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่มั่นคง

วัตถุประสงค์

 • จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 • ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์การให้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางสื่อเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการและสนับสนุนด้านสื่อเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
 • ให้การสนับสนุนการคำปรึกษา และการฝึกอบรม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้การสนับสนุนด้านเครือข่าย เทคนิค และการซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 • นโยบายระบบข้อมูลสารสนเทศ

  พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือทั้งทางด้านข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนันสนุนให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

  รายชื่อบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  อาจารย์ศิรชญา การะเวก
  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์สิทธิพร โพธิ์ระหง
  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ประจักษ์ มหาสวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
  อาจารย์วีรศักดิ์ จงเลขา
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ
  นางสาวนันทวัน สวัสดิ์กว้าน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ
  นางสาวนันทพร บุญเจริญ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ
  นายรุสมิง สาแล๊ะ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
  นายพิชิต พุ่มไม้
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
  นายวสันต์ ชิดสนิท
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
  นายอนุบวร จิตรกระโชติ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย

  ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  หมายเลขโทรศัพท์ 02-8006800 ต่อ 1352 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการแจ้งงานซ่อมต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฎิบัติงาน

  แจ้งซ่อม

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


  ประวัติความเป็นมา

  ที่ให้บริการานการสนับสนุนด้านข้อมูลารสนเทศรวมถึงสื่อ และอุปกรณ์ด้านที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการแก่นักศึกษาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบุคคลทั่วไปประสงค์เข้ามาใช้บริการสืบค้น และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซี่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรบเพื่อให้เกิดประโยชน์ และได้มีการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของ ผู้ใช้มาโดยตลอด ในส่วนของการให้บริการด้านสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษา แต่ละห้องติดตั้งซอฟท์แวร์แต่ละบบ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานเช่นห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ เช่น Microsoft office ต่าง ๆ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายในท้องตลาด และโปรแกรมที่สนับสนุนระบบธุรกิจต่างๆ ส่วนห้องอื่น ๆ ก็ได้มีการติดตั้ง โปรแกรมในส่วนอื่น ๆ เช่น WEB Application , โปรแกรมด้านมัลติมีเดียต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนงานด้านการศึกษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน ในส่วนของการให้บริการด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนนั้น ศูนย์ได้ให้บริการสนับสนุนทรัพยากร ด้านสารสนเทศทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รวมถึงส่วนของซอฟท์แวร์ให้กับส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างมากมาย

  ปรัชญา

  สนับสนุนทุกส่วนงาน ให้ทันต่อเป้าหมาย ด้วยใจเพื่อ “มหาวิทยาลัยของเรา”

  วิสัยทัศน์

  จัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเกิดความคล่องตัวและนำพามหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่มั่นคง

  วัตถุประสงค์

 • จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 • ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์การให้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางสื่อเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการและสนับสนุนด้านสื่อเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
 • ให้การสนับสนุนการคำปรึกษา และการฝึกอบรม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้การสนับสนุนด้านเครือข่าย เทคนิค และการซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 • นโยบายระบบข้อมูลสารสนเทศ

  พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือทั้งทางด้านข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนันสนุนให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

  รายชื่อบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  อาจารย์ศิรชญา การะเวก
  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์สิทธิพร โพธิ์ระหง
  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ประจักษ์ มหาสวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
  อาจารย์วีรศักดิ์ จงเลขา
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ
  นางสาวนันทวัน สวัสดิ์กว้าน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ
  นางสาวนันทพร บุญเจริญ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ
  นายรุสมิง สาแล๊ะ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
  นายพิชิต พุ่มไม้
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
  นายวสันต์ ชิดสนิท
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
  นายอนุบวร จิตรกระโชติ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย

  ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  หมายเลขโทรศัพท์ 02-8006800 ต่อ 1352 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการแจ้งงานซ่อมต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฎิบัติงาน

  แจ้งซ่อม
  © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)